Khamis, 16 Mac 2017

(G20) BENARKAH ULAMA' - Ulul al-Baab ?

(1) Apa itu Ulama?
(2) Ada berapa jenis/type Ulama?
(3) Apakah capacity seorang Ulama yang benar disisi Allah (al-Quran)?
(4) Siapakah Ulama itu dibumi malaysia hari ini ?
/// 
Ulul al-Baab - Ulama itu bukan sekadar ahli bacaan (Iqra' bismirabbikallazie khalaq) al-Quran, dengan semua cabang ilmu bacaan sekalipun, mereka juga adalah ahli al-Kitab (Nuuu, wal-Qalami wamaa yasythurun) - qalaamullah...


... Hok sebenarnya kedua-duanya bukan Ulama pun, kerana kedua-duanya kelihatannya masih lagi gagal untuk mengenal (hakikat-mutasyabihat) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam' (Islam - uluhiyyah : perihal hak-hak mutlak zat Allah yang tidak boleh di Syirikkan), kemudian bercampur aduk pula fahaman kedua-dua mereka dengan kalimah bacaan al-Quran "ad-deen" (Agama - rububiyyah : perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan)...

... Satunya yang telah ditamatkan anugerah hidup itu telah menudoh UMNO (ahlinya) sebagai Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) - berpaling tadah dari tauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun... disabikan dengan Islam (al-Islam - uluhiyyah), padahal perkara Murtad itu tidak apa saja yang berkaitan dengan kalimah Islam (al-Islam - (*) I'ttiqad : (*) Aqidah : (*) Syariah-Fiqh)...

... Hak satu lagi pula pun lebih kurang sama juga, apabila Amanat terbarunya menyarankan agar "usul, tapsir Islam (al-Islam - uluhiyyah : perihal hak-hak mutlak zat Allah SEBAGAI "ad-deen" (Agama - rububiyyah : perihal zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu) sebagai cara hidup... AMAT MENGELIRUKAN... ungkapan syok sendiri untuk mengelirukan penyokonganya yang dhaif dalam perkara berkenaan...

... Kedua-duanya juga sekaligus masih gagal membezakan antara perkara SYIRIK (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan MURTAD (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) berpaling tadah dari tauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun)... AMAT MENYEDEHKAN !!!

... Kedua-duanya tak boleh pakai... hanya Bab Aqidah (al-Iman) yang mewajibkan Syariah-Fiqh (al-Ilmu) furu' bagi (hakikat) kalimah "al-Islam" saja... tetapi I'ttiqad (al-Islam : lil-Islam) & Tauhidnya (ad-deen : innaddeen) hancur lebur jadi debu tait kering diterbangkan angin kencang... 

MAKA...mengertilah wahai umat melayu, secantik & sesempurna mana pun zahir Ibadah & amal kebenaran, kebaikan, kebajikan dialam jasad dari Aqidah (al-Iman) - Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib akal : furu' (branch's) tidak diterima Allah, jika gagal berI'ttiqad (yakin qalbu) dengan I'ttiqad yang diredhai Allah "al-Islam - LILLAAHI" yang diredhai Allah.

Sebagaimana Solat ... Syarat pertama sahnya Solat... adalah Islam (al-Islam - I'ttiqad lillaahi : tanpa Syirik - Khafi : Qalbi : Jalli)... kemudian baru rukunnya... maka Solat tanpa I'ttiqad Lillaahi adalah kosong... hanya dapat tunggeng & menunggeng sahaja (titik)

Mohon maaf lah !...memang pedih & menyedehkan, saya juga merasakan kepedihan & kesedihan itu... sekali lagi mohon maaf !!!

Jika Ulama mahu memegang kepimpinan negara - politik (as-siasah) pada lingkungan Aqidah (al-Iman) dari Syariah-Fiqh (al-Ilmu) - ghaib akal, maka tanggalkan Ulama itu... maka jadilah Umara' dengan takdirnya...!!!
///

Ab Sheikh Yunan.

1 ulasan:

 1. Malay grammer's > English;
  TRUE SCHOLARS '- Ulul al-Baab?
  (1) What is the scholar?
  (2) What kind / type scholars?
  (3) Is the capacity of a scholar is right in the sight of Allah (the Quran)?
  (4) Who are scholars in Malaysia today?
  ///
  Ulul al-Baab - the cleric was not simply the reading (Iqra 'bismirabbikallazie khalaq) the Quran, with all disciplines of reading, they also are members of al-Kitab (Nuuu, wal-Qalam wamaa yasythurun) - qalaamullah (not reading). ..

  ... In fact both were not scholars, because both apparently still fail to recognize (fact-allegorical) word recitation of the Qur'an "al-Islam" (Islam - uluhiyyah: description of the absolute rights of God can in shirk), then mixed the understanding both of them with the word recitation of the Quran "ad-deen" (religion - rububiyyah: description of Almighty God must exist only one - that can not be Ahadun in apostasy) ...

  ... One who has terminated his gift of life has been accuse UMNO (members) as the Apostate (yartadda: yartadid mingkum undeeneh) - defected from the Tawheed of Allah Almighty shall exist only one - Ahadun ... convicted right with Islam (al -Islam - uluhiyyah), but the apostate was not anything to do with the word Islam (al-Islam - (*) I'ttiqad: (*) Aqidah (*) Sharia-Fiqh) ...

  ... The right one anyway was about the same when a new Mandate recommends that "the proposal, Commentators Islam (al-Islam - uluhiyyah: description of the absolute rights of God as" ad-deen "(religion - rububiyyah: God is the subject matter God must exist and only one) as a way of life ... very confusing ... self-indulgent expression to confuse penyokonganya that are weak in the matter ...

  ... Both are also still failing to distinguish between matters of shirk (yusyrik: idolaters billaahi) to absolute rights of God with apostate (yartadda: yartadid mingkum undeeneh) defected from the Tawheed of Allah Almighty shall exist only one - Ahadun ) ... very depressing !!!

  ... Both of them could not wear ... only Chapter Aqidah (al-Iman) that require Shariah-Fiqh (al-Science) Furu 'for (the fact that) the word "al-Islam" ... but I'ttiqad (al-Islam: lil-Islam) and tauhid (ad-deen: innaddeen) are crushed into dust blown off, dried dung ...

  THEN ... O people understand wither, as beautiful and perfect as any outward worship & charity of truth, goodness, virtue experienced body of Aqidah (al-Iman) - Syariah-Fiqh (al-Knowledge) - supernatural sense: Furu '(branch's) not acceptable to God, if it fails berI'ttiqad (certain heart) with I'ttiqad which pleases Allah "al-Islam - lillaahi" blessed by God.

  ... Prayer as the first condition of his prayer is invalid Islam (al-Islam - I'ttiqad lillaahi: without Shirk - Khafi: Qalbi: jallā), then rukunnya ... then pray without I'ttiqad lillaahi is empty ... can only tunggeng & menunggeng only (point)

  Sorry! ... Was painful and sad, I also feel the pain and sorrow that once again apologize ... !!!

  If scholars want to hold the country's leadership - political (as-political) environment Aqidah (al-Iman) of Shariah-Fiqh (al-Knowledge) - supernatural sense, then remove the Ulama then so be it ... Umara 'with destiny .. . !!!
  ///
  Ab Sheikh Yunan.

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...