Selasa, 28 Mac 2017

(G63) AGAMA (ad-deen - hak mutlak Allah) : ISLAM (al-Islam - hak kekuasaan mutlak Allah): AQIDAH (al-Iman) dari (al-Ilmu) SYARIAH-FIQH - hak keizinan mutlak Allah.

KENAPA PAS MERAMPAS : MEREBUT "hak mutlak zat Allah & hak kekuasaan mutlak zat Allah & hak keizinan mutlak zat Allah" SAHAJA BERLAKUNYA, KEMUDIAN MENJADIKAN HAK DIRINYA ?

"SIAPA PAS DISISI ALLAH (al-Quran" ???

"AD-DEEN" - AGAMA : Tauhid zat Allah;
AGAMA (ad-deen - tauhid rububiyyah) tauhid zat Allah maha Esa hanya Satu - Ahadun merupakan hak mutlak zat Allah sahaja berlakunya..."hanya Allah sahaja secara mutlak berkuasa untuk membuka pintu qalbu mana-mana anak Adam untuk mentauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan.

A256
Tidak ada paksaan dalam agama (ad-deen - tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (tauhid zat) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut (Jin, Iblis, Syaitan, berhala, berhala manusia), dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali tauhid) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
(Al-Baqarah 2:256)

"AL-ISLAM" - ISLAM : I'ttiqad hak-hak mutlak zat Allah;
ISLAM (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) i'ttiqad diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya merupakan hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya kepada mana-mana anak Adam..."hanya Allah sahaja yang mutlak berkuasa untuk membuka pintu qalbu untuk dicampakkan "al-nor al-Islam" kepada mana-mana anak Adam, untuk beri'ttiqad (yakin qalbu) dengan i'ttiqad yang diredhai terhadap hak-hak mutlaknya yang tidak boleh di Syirikkan (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah.

A022
Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya Allah (hak kekuasaan mutlak Allah) untuk menerima (I'ttiqad - yakin qalbu yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya - "al-Islam") Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya (hidayah petunjuk) dari Tuhannya, (sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan)? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya, adalah dalam kesesatan yang nyata.
(Az-Zumar 39:22)

"AL-IMAN" : AQIDAH DARI "AL-ILMU" (SYARIAH-FIQH);
 AQIDAH (al-Iman) & (al-Ilmu) SYARIAH-FIQH merupakah hak keizinan mutlak Allah sahaja berlakunya kepada mana-mana anak Adam.."hanya Allah sahaja yang berkuasa untuk membuka pintu akal bagi mencampakkan Iman (al-Iman) dari segala ilmu melalui seluroh pandaindera zohir anak Adam itu.

A100
Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman (dari ilmunya - yakin akal) melainkan dengan izin Allah (melalui undang-undang dan peraturanNya); dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami (perintah-perintahNya).
(Yunus 10:100)
///
Ab Sheikh Yunan

1 ulasan:

 1. Malay grammer's > English;
  RELIGION (ad-deen - the prerogative of Allah): Islam (al-Islam - the absolute power of God): AQIDAH (al-Iman) of (al-Sciences) Sharia-Fiqh - the right of God's absolute consent.
  WHY PAS and take away: TAKING "the right Allah substance and the substance of the absolute power of God and the consent of the absolute essence of Allah" ONLY THERE, THEN MAKE THE RIGHT HIMSELF?

  "WHO PAS sight of GOD (the Koran" ???

  "AD-DEEN" - RELIGION: Tawhid substance of God;
  RELIGION (ad-deen - rububiyyah faith) faith is the substance of God Almighty One - Ahadun is only right that the Divine force ... "only God is absolute power to open the door any conscience of man's oneness of Allah Almighty substance shall exist only One - Ahadun that can not be offended.

  A256
  There is no compulsion in religion (ad-deen - matter of faith God Almighty shall exist only One - Ahadun), as indeed was the real truth (faith substances) of misguidance (kufr). Therefore, whoever disbelieves in the Shaitan (Jin, the Devil, Satan, idols, idols of man), and he also believes in Allah has grasped the knot (rope monotheism) firm that will not break. And (remember), Allah is Hearing, Knowing.
  (Al-Baqarah 2: 256)

  "AL-ISLAM" - ISLAM: I'ttiqad rights absolute substance of God;
  ISLAM (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) i'ttiqad bear witness to the rights of its substance is the right of God's absolute power only happening to any child of Adam ... "only God is absolute power to open the door to heart thrown "al-nor al-Islam" to any son of Adam, for beri'ttiqad (certain heart) with i'ttiqad submission of the rights that can not be absolute in shirk (yusyrik: idolaters billaahi) against rights absolute substance of God.

  A022
  If so, is there anyone who has vacated his chest Allah (the absolute power of God) for receiving (I'ttiqad - confident heart pleases God of absolute rights - "al-Islam") of Islam, so that he is in the light (of guidance instructions) of his Lord, (like one eye closed heart is sealed)? But woe to those whose hearts are hardened against the remembrance of Allah. They were such there are in manifest error.
  (Az-Zumar 39:22)

  "AL-FAITH": AQIDAH OF "AL-SCIENCE" (Sharia-Fiqh);
  AQIDAH (al-Iman) and (al-Sciences) is a Sharia-Fiqh absolute right to consent to God only occurrence of any son of Adam .. "only God has the power to open the door sense to throw Iman (al-Iman) of all science through the whole pandaindera zohir son of Adam.

  A100
  And not for any soul to believe (of knowledge - confident sense) but with the permission of Allah (through laws and regulations); and hath set uncleanness upon those who do not want to understand (commandments).
  (Yunus 10: 100)
  ///
  Ab Sheikh Yunan

  BalasPadam

(G83) BAHAYA SYIRIK TERHADAP HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH.

SYIRIK TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH. <3 membersih, menyucikan diri sendiri, kaum, puak, jama'ah, pertubohan, parti ...